Týmto udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania tlačových informácií (Newsletter) spoločnosťou mBank S.A.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je mBank S.A. so sídlom vo Varšave, Senatorska 18, ďalej len „banka“.

Funkciu poverenca pre ochranu osobných údajov plní zamestnanec banky, ktorého môžete kontaktovať na adreseinspektordanychosobowych@mbank.pl.

Hore uvedené osobné údaje, ktoré ste poskytli, banka použije na zasielanie Newslettera.

Právny titul spracovanie Vašich osobných údajov bankou je vyjadrený prostredníctvom Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli. Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne, avšak ich neposkytnutie znemožní banke zasielať Newsletter.

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené žiadnym subjektom.

Vaše osobné údaje budú odstránené z databázy kontaktov ihneď, akonáhle odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania Newslettera.

Prostredníctvom e-mailovej adresymedia@mbank.pl:

a. máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu alebo presun;

b. môžete požadovať ich odstránenie, obmedzenie spracovania alebo namietať proti ich spracovaniu.

Okrem toho máte aj právo podávať sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nadriadenému orgánu, a to spôsobom uvedeným na internetovej stránke nadriadeného orgánu na adresewww.giodo.gov.pl.

Viac informácií o zásadách spracovania osobných údajov, vrátanie informácií o Vašich právach nájdete na stránkewww.mbank.pl/rodo.